SIG VS STO Dream11 | SIG VS STO Dream11 Predictions | SIG VS STO Dream11 Live Scores | SIG VS STO Dream11 team | Dream11 ECS T10-Stockholm | Chronicleplanet.com

Chronicleplanet.com

Best Latest News Provider

SIG VS STO Dream11 | SIG VS STO Dream11 Predictions | SIG VS STO Dream11 Live Scores | SIG VS STO Dream11 team | Dream11 ECS T10-Stockholm

1 min read
HL vs DOL Live

HL vs DOL Live

SIG VS STO Dream11 | SIG VS STO Dream11 Predictions | SIG VS STO Dream11 Live Scores | SIG VS STO Dream11 team | Dream11 ECS T10-Stockholm

Match details:
Match: Stockholm CC vs Sigtuna CC

Date: June 15, 2020, at 3:30 PM IST

Venue: Marsta Cricket Club, Stockholm

Squads:
Stockholm CC
Viswanadha Bazawada, Abhishek Mathur, Feroz Patel, Rakesh Kumar, Umesh Bharti, Avinash Upadhyaya, Prem Krishna, Akash Jha, Suman Mokhamatam, Akanshu Mahajan, Harsha Vardahana Singaraju, Himanshu Patel, Ashok Ganesan Ramalingam, Rajesh Lal Raveendran, Kaushik Vats, Sampat Manju Lyengar, Santosh Yadlapalli, Vinod Chalindra, Shrikant Sakpal.

Sigtuna CC
R Mahmood, A Safi, Z Kiyani, A Afzal, S Hassan, M Nawaz, A Azhar, A Ejaz, U Waqar, M Rehman, S Atif, O Saleem, Q Ali, A Raza, A Mir, A Singh and C Ahmed

Dream11 Probale Playing 11:
Stockholm CC
J Saikia, K Vats, A Mathur, S Manju, A Mahajan, H Patel, H Vardhana, A Upadhyaya, S Momhamatam, A Jha and S Yadlapalli

Sigtuna CC
R Mahmood, A Safi, Z Kiyani, S Hassan, M Nawaz, M Rehman, A Azhar, U Waqar, O Saleem, A Singh and A Raza

Dream11 team
Team 1:(C)Imran Khan,(Vc) Dipanjan Dey,R Mahmood, J Saikia, A Safi, M Nawaz, A Mathur, K Vats, M Rehman, A Mahajan, O Saleem